Ochrana osobných údajov GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážený zákazník, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) a zákonom číslo 18/2018 s účinnosťou od 25.5.2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:
TECHNOMAT SK s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
Kontakt: +421 948 023 401

V prípade, že  by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na: gdpr@technomat.sk

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri registrácií do nášho E-shopu alebo pri uzatvorení zmluvy.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia kúpnej zmluvy 
Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky tovaru alebo služby, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok, ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Spracúvanie osobných údajov pri objednávke alebo kúpnej zmluve 
V rámci registrácie do E-shopu alebo pri uzatvorení kúpnej zmluvy je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše  osobné údaje:
Meno a priezvisko
Adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) 
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom zriadenia Vášho konta v E-shope a vedenia v účtovných dokladoch.

Spracovanie osobných údajov pre dodanie objednaného tovaru alebo služby
Vaše osobné údaje spracovávame za účelom dodania objednaného tovaru na Vašu adresu prostredníctvom kuriérskych spoločností a Slovenskou poštou.

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely
Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania emailových správ. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám nie sme oprávnený poskytovať ponuky tovarov a služieb ani Vás informovať o novinkách.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.
Súčasťou spracovateľských operácií nie je automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.
Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať do odvolania Vášho dobrovoľného súhlasu. 
Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR
Spracúvame Vaše neaktuálne osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska? Informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR 
V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upraveným dôvodom nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje. 
Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení práva na vymazanie. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia GDPR
Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie nevyhnutných zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

Právo na prenos osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi,  odovzdáme mu Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné prekážky.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR   
Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu vzniesť námietku  proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa gdpr@technomat.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

    © 2024 MILLERS OILS SLOVAKIA • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP