Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje spoločnosť TECHNOMAT SK, s.r.o. so sídlom: Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 264 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel s.r.o., vložka č. 15363/T.

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto webových stránkach www.millersoils.sk, alebo v našej kamennej predajňi na Skladovej ulici v Trnave.

·  Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

  • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Informácie o výške dopravných nákladov a celkovú sumu objednávky Vám tak isto oznámime na Váš e-amil. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Skladový tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Tovar ktorý sa v čase objednávky nenachádza u nás na sklade expedujeme najneskôr do 7 pracovných dní. Prípadne Vás budeme informovať o inom termíne dodávky.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@millersoils.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na našu adresu Skladová 2, 917 01 Trnava, prípadne odovzdajte tovar osobne na kamennej predajni. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Ochrana osobných údajov GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážený zákazník, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) a zákonom číslo 18/2018 s účinnosťou od 25.5.2018. Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

TECHNOMAT SK s.r.o.

Skladová 2

917 01 Trnava

Kontakt: +421 948 023 401

 

V prípade, že  by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na: gdpr@technomat.sk

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri registrácií do nášho E-shopu alebo pri uzatvorení zmluvy.

 

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

·        Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia kúpnej zmluvy 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky tovaru alebo služby, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie.

·        Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok, ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti.

·        Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.

 

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

·        Spracúvanie osobných údajov pri objednávke alebo kúpnej zmluve 

V rámci registrácie do E-shopu alebo pri uzatvorení kúpnej zmluvy je nevyhnutne potrebné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše  osobné údaje:

o   Meno a priezvisko

o   Adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) 

o   Telefónne číslo

o   E-mailová adresa

Tieto osobné údaje je nevyhnutne potrebné spracúvať za účelom zriadenia Vášho konta v E-shope a vedenia v účtovných dokladoch.

·        Spracovanie osobných údajov pre dodanie objednaného tovaru alebo služby

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom dodania objednaného tovaru na Vašu adresu prostredníctvom kuriérskych spoločností a Slovenskou poštou.

·        Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania emailových správ. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám nie sme oprávnený poskytovať ponuky tovarov a služieb ani Vás informovať o novinkách.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

Súčasťou spracovateľských operácií nie je automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať do odvolania Vášho dobrovoľného súhlasu. 

Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

·        Právo na prístup k Vašim osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

·        Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR

Spracúvame Vaše neaktuálne osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska? Informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

·        Právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR 

V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upraveným dôvodom nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje. 

Vaše údaje sa vymažú spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení práva na vymazanie. 

·        Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia GDPR

Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie nevyhnutných zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

·        Právo na prenos osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi,  odovzdáme mu Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné prekážky.

·        Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR   

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu vzniesť námietku  proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

·        Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa gdpr@technomat.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

    © 2022 oleje MILLERS OILS • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP